Manifest per una nova mobilitat

Durant els darrers anys, la mobilitat dins els nuclis urbans i àrees metropolitanes ha propiciat una sèrie de problemàtiques socials i ambientals com l’augment considerable de la contaminació de l’aire, accidentalitat, congestió, a més d’una ocupació ineficient de l’espai.  Una situació que cada cop més s’ha anat agreujant i s’està fent més insostenible a tots els nivells. 

La recent crisi de la COVID-19 ha posat de manifest una necessitat que no és nova, la de repensar les ciutats a partir d’una nova mobilitat per a retornar l’espai a les persones. Això, ha de permetre fer les ciutats més sostenibles, sanes i segures.  

En aquest sentit, en un context d’emergència climàtica, no es poden aplaçar més les mesures locals per reduir les emissions i és per això que diverses ciutats i àrees metropolitanes d’arreu del món estan impulsant un seguit d’accions per a promoure una mobilitat sostenible orientada als vianants, les bicicletes i el transport públic amb l’objectiu que les persones es puguin moure de forma segura, ràpida, saludable i agradable. 

Creiem que la Conca d’Òdena,  per les proporcions que té, pot ser una zona en la què fàcilment s’impulsin polítiques de mobilitat urbana sostenible del tot necessàries i fins ara ignorades. Polítiques que han de situar al centre la mobilitat de les persones i no dels cotxes,  en les que es prioritzin els desplaçaments tant a peu com en bicicleta i transport públic. Cal desenvolupar també la xarxa d’infraestructures necessàries,  des de l’expansió i millora dels carrers de vianants fins a la necessària xarxa de carril bici – fins ara inexistent – incloent també, espais d’aparcament de bicicleta. En definitiva, cal afrontar els reptes de salut pública, ambientals, climàtics i urbans actuals amb una perspectiva de transició cap a una nova mobilitat sostenible.

Per això demanem: 

 • Polítiques de mobilitat urbana sostenible per tal de reduir l’ús del vehicle privat i fomentar els desplaçaments a peu, l’ús de bicicleta i el transport públic. 
 • Traçar i ampliar els carrers amb carrils bici segregats, per una circulació segura de les bicicletes. Les bicicletes no haurien de compartir la via amb els vianants.
 • Pensar la xarxa de mobilitat urbana ciclista, no només amb finalitat lúdica o esportiva, sinó també com a mitjà de mobilitat diària per desplaçar-se per la ciutat
 • L’ordre de prioritats de pas ha se ser el següent: vianants — ciclistes — transport públic — vehicles motoritzats individuals.
 • Que la planificació urbana de la ciutat s’adreci cap a una Ciutat Bici, i que aquestes siguin prioritat en les polítiques de mobilitat urbana. Això ha de suposar un increment d’aparcaments i vies per bicis. 
 • Que la xarxa de carrils bici, connecti els principals equipaments, les escoles i instituts, Les Comes i altres centres esportius, estadi atlètic, Mercat, teatres entre d’altres. I sobretot s’ha de buscar la connexió Nord-Sud de la ciutat. 
 • Connexió amb carrils bici entre les ciutats i pobles de la Conca d’Òdena.
 • Dins de la ciutat, reduir la velocitat màxima a 30 km/h, per fer la mobilitat més segura, per ciclistes i per vianants, i també reduint així la contaminació.  
 • Instal·lar més aparcaments per bicicletes i més segurs, en punts estratègics de la ciutat. A l’estació de bus i tren, davant de les botigues, centres educatius, centre ciutat per afavorir la mobilitat i la interconnectivitat entre poblacions i punts estratègics que afavoreixin també la mobilitat laboral. 

Amb els objectiu i beneficis de: 

 • Aconseguir reduir l’emissió de CO2, aconseguint millores en el medi ambient. 
 • Millores de salut. Moure’s amb bici aporta molts beneficis: augmenta la capacitat pulmonar i redueix el risc de patir malalties cardiorespiratories, redueix l’estrès i l’ansietat, oxigena el cervell, millora l’estat emocional, tonifica, enforteix la musculatura i l’esquena, crema calories i millora el sistema circulatori, entre d’altres. 
 • Reduir les despeses que la població destina a la mobilitat, circular a peu o en bici és molt més econòmic, que moure’s en cotxe. 
 • Augmentar la seguretat de la població amb mobilitat sostenible. Que els nostres pobles i ciutats siguin molt més segurs en termes de mobilitat.
 • Crear una xarxa de mobilitat adreçada a totes les edats
 • Pacificar la ciutat reduint els col·lapses de trànsit a les hores punta, sobretot en espais molt concorreguts i amb molta presència d’infants com són les escoles. Cal poder assegurar uns entorns escolars segurs no només des d’un punt de vista de seguretat viària sinó també des d’un punt de vista de contaminació ambiental. 
 • Incentivar l’ús de la bicicletes entre infants i jove. Fer de la bicicleta un sistema de transport des de petits és un dels millors mecanismes per tenir adults conscienciats en la mobilitat sostenible.
 • Reduir el nivell de sinistralitat provocat per la falta d’infraestructures segures. 
 • Reduir la contaminació acústica i atmosfèrica que causen els vehicles amb motor. 
 • Aconseguir que la Conca d’Òdena sigui un referent en mobilitat sostenible

     

Abril 2021.


Adhesió individual


  Adhesió com a entitat


   *Tractament de les dades de caràcter personal cedides per part dels signants del manifest:

   AMICS CICLISTES DE L’ANOIA és una associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre de la Federació Catalana de Ciclisme. La nostra associació sol·licita a les persones i entitats participants la comunicació de determinades dades de caràcter personal imprescindibles per a una correcta execució de l’encàrrec. És per aquest motiu que en compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s’informa a la part interessada dels aspectes bàsics relatius al tractament de les seves dades per part de AMICS CICLISTES DE L’ANOIA. Amb la signatura d’aquest document es garanteix el compliment del deure d’informació a l’interessat per part de AMICS CICLISTES DE L’ANOIA i es manifesta el consentiment exprés del participant pel que fa al tractament de les seves dades personals.

   ­­­Finalitat. AMICS CICLISTES DE L’ANOIA, promou la recollida de signatures de particulars i l’adhesió d’entitats al “Manifest per una nova mobilitat” amb l’única finalitat de presentar les esmentades signatures davant les diferents administracions públiques implicades.

   Licitud i minimització de les dades. Les dades sol·licitades compleixen amb els principis relatius al tractament de les dades personals contemplats al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, especialment pel que fa a la licitud en el tractament de les dades i la seva recollida estrictament adequada, pertinent i limitada a allò que resulta necessari per a la finalitat concreta de prestació del servei vinculat a la recollida de signatures i adhesions al “Manifest per una nova mobilitat”.

   Cessió. Us informem que les vostres dades de caràcter personal son cedides a tercers en el marc de la persecució de la finalitat descrita anteriorment.

   Responsable del tractament. El responsable del tractament de les dades és AMICS CICLISTES DE L’ANOIA amb CIF número G-59170126 i adreça electrònica info@ciclistesurbans.org.

   Consentiment. Amb la cessió de les dades sol·licitades i amb la signatura del present document el titular de les dades consent explícitament l’emmagatzematge i tractament de les seves dades personals per part d’AMICS CICLISTES DE L’ANOIA, amb la única finalitat de ser presentades conjuntament amb el “Manifest per una nova mobilitat” davant les diferents administracions públiques implicades. AMICS CICLISTES DE L’ANOIA es compromet a no utilitzar aquestes dades per finalitats diferents a les indicades i consentides per les persones interessades.

   Supressió de les dades. Les dades seran conservades per AMICS CICLISTES DE L’ANOIA d’acord amb els estàndards de seguretat en l’emmagatzematge i tractament establerts per la normativa reguladora d’aplicació en matèria de protecció de dades personals, durant el temps necessari, d’acord amb les exigències legals en la matèria. Posteriorment les dades seran suprimides i destruïdes, tant en suport paper com informàtic, excepte que haguessin de ser conservades per major temps a la vista d’una obligació legal no prevista.

   Drets en matèria de protecció de dades. D’acord amb la normativa vigent els titulars de les dades disposen de tutela sobre les seves dades personals, podent exercir en qualsevol moment els drets d’informació i accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, oposició, revocació i d’interposició de reclamació davant de l’autoritat de control competent. Per tal d’exercir aquests drets els interessats hauran de dirigir un correu electrònic a l’adreça info@ciclistesurbans.org indicant amb claredat a l’assumpte “Drets de Protecció de Dades”. Al contingut del correu s’indicarà el dret que es pretén exercir i s’adjuntarà còpia del document identificatiu corresponent. En el termini màxim de 72h el responsable del tractament, AMICS CICLISTES DE L’ANOIA, remetrà resposta a la petició.

   Amb la signatura d’adhesió al “Manifest per una nova mobilitat” efectuada a la graella de signatures adjunta, la persona participant manifesta haver estat informada del tractament que es farà de les dades personals cedides a AMICS CICLISTES DE L’ANOIA, expressant el seu consentiment exprés per a l’ús degut d’aquestes.